Definitioner
1.1 I disse vilkår og betingelser er følgende definitioner gældende:
“Kunde": den naturlige person eller juridiske enhed, med hvem BellySisters indgår en aftale om ydelser og salg af produkter;
"Serviceydelse": Produktion af graviditetsfigurer og relaterede figurer af BellySisters, alt i den bredeste forstand af ordet;
"Produkter": De varer, der sælges af BellySisters til Kunden;
"Aftale": Aftalen mellem BellySisters og Kunden for (i) udførelse af Serviceydelse eller (ii) salg og levering af produkter af BellySisters til Kunden.
“BellySisters": BellySisters DK ApS, located at (2300) København S, Richard Mortensensvej 65 st T1 and registered in Det centrale virksomhedsregister (CVR) under number: 43856316;;
"Anmodning": en anmodning fra en Kunde om Service og/eller levering af Produkter.

2. Anvendelse
2.1 Disse generelle vilkår gælder for alle tilbud, retsforhold, opgaver og aftaler med BellySisters, herunder aftaler, hvor BellySisters sælger og leverer produkter direkte eller via mellemmænd, eller enhver aftale om ydelseslevering.
2.2 Afvigelser fra disse generelle vilkår er kun gyldige, hvis de er blevet aftalt skriftligt på forhånd.
2.3 Disse generelle vilkår gælder også for supplerende aftaler og efterfølgende aftaler mellem BellySisters og kunden.
2.4 Anvendeligheden af 

3. Dannelsen af aftalen
3.1 Alle tilbud og andre udtryk fra BellySisters er uforpligtende, medmindre andet specifikt er angivet skriftligt. BellySisters er aldrig forpligtet til at acceptere anmodninger og/eller udføre dem.
3.2 Alle tilbud fra BellySisters er gyldige i 30 dage, medmindre et tilbud eller udtryk angiver andet.
3.3 En aftale mellem BellySisters og Kunden træder i kraft på det tidspunkt, hvor BellySisters accepterer Kundens anmodning skriftligt, eller Kunden har bekræftet accepten af tilbuddet skriftligt.

4. Pris
4.1 De priser og rabatter, som BellySisters anvender, er de priser og rabatter, der er gældende på dagen for indgåelsen af aftalen, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem BellySisters og Køber.
4.2 BellySisters har ret til når som helst at justere priserne på Produkterne eller Ydelserne på hjemmesiden.
4.3 De priser, der angives af BellySisters, er eksklusive moms (moms), afgifter, told, emballageomkostninger og andre afgifter, der pålægges af regeringen. Priserne inkluderer opstarts-, bearbejdnings- og fragtomkostninger.
4.4 Der opkræves et gebyr på 150 kr. for at bestille en aftale via BellySisters hjemmeside. Disse omkostninger fratrækkes prisen på Produktet ved betaling.
4.5 Produkterne transporteres på Købers risiko.
4.6 BellySisters har ret til at hæve de aftalte priser for salg og levering efter tre måneder, fra det tidspunkt hvor aftalen er blevet indgået, på grund af stigninger i indkøbspriser og/eller fragttarifer for produkterne og/eller råvarer, der er nødvendige for produktionen af produkterne, og/eller tillæg til de af de offentlige myndigheder pålagte afgifter.
4.7 Hvis Afnemeren ikke ønsker at acceptere en stigning i priser og/eller tarifer, som BellySisters har gjort opmærksom på, og hvis stigningen er over 10%, har Afnemeren ret til inden otte dage efter BellySisters' meddelelse om prisændringen, at opsige aftalen skriftligt eller annullere anmodningen på den dato, der er angivet i meddelelsen.
4.8 Afnemeren skal meddele eventuel afbestilling mindst 72 timer før aftalen. Hvis aftalen ikke eller ikke tilstrækkeligt annulleres, vil kr. 150 i reservationomkostninger, som angivet i Artikel 4.4, ikke blive udbetalt til Afnemeren som en ikke-mødetilskrivning, dvs. som kompensation for administrativ omkostninger og tabte indtægter. I tilfælde af medicinsk nødvendighed kan aftalen til enhver tid annulleres uden omkostninger.

5. Levering
5.1 Produkterne leveres til det aftalte leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Hvis Køber nægter at modtage produkterne der eller forsømmeligt undlader at give oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for levering, påløber de deraf følgende omkostninger, herunder i hvert fald opbevaringsomkostninger, Købers regning, og risikoen overgår alligevel på Køber på det tidspunkt.
5.2 BellySisters har altid ret til at levere produkterne i delleverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.
5.3 Alle (leverings)tidsfrister for produkter eller ydelser, nævnt og/eller aftalt af BellySisters, er fastsat efter bedste skøn, men er aldrig bindende eller fatale frister. Den enkelte overskridelse af en nævnt eller aftalt (leverings)tidsfrist bringer ikke BellySisters i forsinkelse, og fører heller ikke til nogen tilskrivelig mangel. Ved overskridelse af en tidsfrist vil BellySisters levere produkterne til Køber så hurtigt som muligt eller udføre ydelserne til fordel for Køber så hurtigt som muligt. Overskridelse af leveringstidsfristen vil aldrig resultere i en nedsættelse af prisen på produkterne eller ydelserne.

6. Klageret
6.1 Køberen er forpligtet til indenfor 10 arbejdsdage efter levering af Produkterne at kontrollere, om de leverede Produkter ikke viser udvendige fejl og stemmer overens med beskrivelsen på følgesedlen. Hvis Køberen ikke har givet skriftlig besked indenfor to arbejdsdage fra ovennævnte frist ved e-mail til 'BellySistersDK@outlook.com' om afvigelser mellem de leverede Produkter og beskrivelsen på følgesedlen og/eller udvendige fejl, anses beskrivelsen på følgesedlen og de leverede Produkter for at stemme overens i form og antal, og de leverede Produkter accepteres ubetinget af Køberen.
6.2 Hvis Køberen mener, at Produkterne ikke har de egenskaber, som han var berettiget til at forvente på grundlag af Aftalen, skal Køberen straks skriftligt informere BellySisters, efter at han har konstateret eller rimeligvis kunne have konstateret afvigelsen, og angive en detaljeret beskrivelse af den konstaterede afvigelse.
6.3 Hvis Køber (rettidigt) gør indsigelse mod en eventuel afvigelse mellem de leveret produkter og det, som Køber rimeligvis kunne forvente i henhold til aftalen, vil BellySisters bekræfte denne indsigelse skriftligt til Køber. BellySisters vil så hurtigt som muligt træde i kontakt med Køber og foretage den nødvendige undersøgelse, hvor Køber skal give BellySisters mulighed for at (få) undersøge den eventuelle afvigelse inden for 20 dage efter, at indsigelsen er blevet kendt hos BellySisters.
6.4 Reklamationer giver ikke Afnemeren ret til at suspendere sine betalingsforpligtelser.
6.5 Hvis BellySisters finder en reklamation berettiget, vil BellySisters efter eget skøn (1) betale en erstatning op til maksimalt fakturaværdien af de berørte produkter eller (2) erstatte de berørte produkter gratis.

7. Ejendomsforbehold
7.1 Alle til Køber leveret produkter forbliver BellySisters' ejendom, indtil alle beløb, som Køber er skyldig for de leveret produkter, samt eventuelle ekstra omkostninger, er fuldt ud betalt til BellySisters. 7.2 På første anmodning fra BellySisters skal Køber stille tilstrækkelig sikkerhed for fuld opfyldelse af alle sine (betalings)forpligtelser over for BellySisters.

8. Returneringer
8.1 Returnering af produkterne er udelukket, da produkterne er tilpassede skræddersyede og produkterne er opstået i overensstemmelse med Købers specifikationer.

9. BellySisters' tjenester
9.1 BellySisters har en pligt til at gøre en indsats i forhold til gennemførelsen af alle aftaler og ingen resultatforpligtelse. Når det gælder tjenesterne, er det et kreativt process og BellySisters kan træffe kreative beslutninger.
9.2 Alle (leverings) frister, der er nævnt og/eller aftalt af BellySisters for tjenesterne, er fastsat efter bedste evne, men er aldrig bindende eller fatale frister. Overskridelse af en nævnt eller aftalt frist udgør ikke en mangel for BellySisters eller medfører en manglende opfyldelse. I tilfælde af overskridelse af en frist vil BellySisters stadig gennemføre tjenesterne til Kundens fordel.
9.3 Kunden skal sørge for, at alle data, som BellySisters angiver er nødvendige, eller som Kunden rimeligvis bør forstå er nødvendige for gennemførelsen af aftalen, bliver givet til BellySisters i tide. Hvis dataene, der er nødvendige for gennemførelsen af aftalen, ikke bliver givet til BellySisters i tide, har BellySisters ret til at suspendere gennemførelsen af aftalen og/eller at opkræve ekstra omkostninger, der opstår som følge af forsinkelsen, i henhold til de sædvanlige satser.
9.4 Hvis det er blevet aftalt, at aftalen vil blive gennemført i faser, kan BellySisters suspendere udførelsen af de dele, der hører til en næste fase, indtil Afnemer har godkendt resultaterne af den foregående fase skriftligt.

10. Betaling
10.1 Såfremt ikke andet er aftalt, skal alle fakturaer fra BellySisters betales inden 30 dage efter fakturadatoen eller så tidligt som angivet af BellySisters, på den måde angivet af BellySisters, uden noget krav om rabat og/eller modregning. BellySisters har ret til at sende en faktura til Køber for hver levering.
10.2 Alle omkostninger vedrørende (udførelsen af) betalingen, herunder også sikkerhed, hvis det kræves, er Købers ansvar.
10.3 Efter udløbet af den i artikel 10.1 nævnte frist er Køber automatisk i restance uden krav om påkrav. BellySisters er i så fald berettiget til at afbryde sit arbejde for Køber.
10.4 Hvis Køber fortsat er i restance med betalingen, kan BellySisters overdrage kravet, hvorefter Køber også er forpligtet til at erstatte udgifterne til ekstraordinær og retlig inkasso, herunder alle udgifter beregnet af eksterne eksperter ud over de i retssystemet fastsatte udgifter, vedrørende inddrivelsen af dette krav eller ellers håndhævelse af rettigheder. Ekstraordinære inkassomæssige udgifter vil aldrig være mindre end 300 kr.
10.5 Afnemer har aldrig ret til at modregne (påstande) fordringer på BellySisters med gæld til BellySisters.
10.6 Hvis Afnemer bestrider beløbet på fakturaen, skal han inden 14 dage efter fakturadatoen meddele sine indvendinger skriftligt til BellySisters, i mangel heraf bortfalder dette ret.

11. Inddragelse af tredjepart
11.1 BellySisters er altid fri til at inddrage tredjepart til udførelsen af aftalen.
11.2 Ved inddragelse af tredjepart vil BellySisters altid handle forsigtigt. BellySisters er dog ikke ansvarlig for skade, der skyldes manglende opfyldelse fra tredjepart.

12. Ansvar
12.1 BellySisters er ikke ansvarlig for skade, der opstår ved Afnemers brug af produkter, f.eks. på grund af forkert montering eller forkert brug.
12.2 BellySisters er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skade, der opstår som følge af, gennem eller i forbindelse med udførelsen af serviceydelser og/eller salg og/eller levering af produkter til Afnemer, med undtagelse af bevidste handlinger eller grov uagtsomhed fra BellySisters' side.
12.3 BellySisters er ikke ansvarlig for skade af enhver art, der opstår, fordi BellySisters ved udførelsen af aftalen har handlet på baggrund af forkerte og/eller ufuldstændige data, der er leveret af Afnemer, medmindre sådanne ukorrektheder eller ufuldstændigheder var eller burde være BellySisters bekendt.
12.4 Tredjepart kan ikke opnå rettigheder på grund af denne aftale.

13. Overmacht
13.1 Hvis BellySisters på grund af en skyldfri mangel (overmacht) ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Køberen, så vil disse forpligtelser blive suspenderet for varigheden af 
13.2 BellySisters' overmacht betyder enhver omstændighed uafhængig af BellySisters' vilje, der forhindrer, forsinker eller gør det økonomisk umuligt at opfylde (del af) sine forpligtelser over for Køberen, og som et resultat, kan det ikke forventes af BellySisters at opfylde disse forpligtelser. Overmacht inkluderer også mangel hos BellySisters' leverandører. Hvis en situation med overmacht varer længere end tretti dage, har parterne ret til at opsige aftalen skriftligt. Tjenesterne, der allerede er udført i henhold til aftalen, vil derefter blive reguleret i proportioner, og parterne vil ikke owe hinanden noget.

14. Afslutning & Opløsning
14.1 Enhver part har kun ret til at opsige aftalen, hvis den anden part er ansvarlig for et brud på væsentlige forpligtelser i henhold til aftalen, efter en ordentlig og detaljeret skriftlig misligholdelseserklæring, hvor en rimelig frist til afhjælpning stilles.
14.2 BellySisters kan opsige eller suspendere sine aktiviteter uden varsel og uden retsindgreb ved skriftlig meddelelse, hvis Kunden ikke opfylder sine (betalings)forpligtelser eller hvis omstændigheder kommer BellySisters til kendskab, der giver BellySisters god grund til at frygte, at Kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser, enten eller ikke midlertidig suspendering af betaling er tildelt, hvis konkurs anmodes om i forhold til Kunden eller hvis dennes virksomhed er likvideret eller afsluttet. BellySisters vil aldrig være ansvarlig for nogen form for erstatning på grund af denne afslutning.
14.3 Såfremt en eller flere bestemmelser i en aftale mellem BellySisters og Kunden eller i disse generelle vilkår er ugyldige, vil parterne drøfte for at blive enige om nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige c.q. annullerede bestemmelser, med henblik på at tage så meget som muligt hensyn til formålet og hensigten med de ugyldige c.q. annullerede bestemmelser.

15. Overdragelse
15.1 Uden BellySisters' forudgående (skriftlige) samtykke er det ikke tilladt for Køberen at overdrage sine rettigheder i henhold til sin retsforhold til BellySisters eller en eller flere resulterende forpligtelser helt eller delvist til tredjeparter, eller at få dem udført af tredjeparter i praksis.

16. Fortrolighed
16.1 Databeskyttelseserklæringen fra BellySisters gælder for aftalen. Denne kan ses på https://bellysisters.nl/privacy-verklaring-or-bellysister#contact.
16.2 BellySisters forbeholder sig ret til at ændre databeskyttelseserklæringen ensidigt fra tid til anden.

17. Intellektuelle og industrielle ejendomsretlige rettigheder
17.1 Alle intellektuelle ejendomsretlige rettigheder vedrørende de produkter og/eller tjenester, der leveres af BellySisters, tilhører BellySisters eller dets licensgivere.
17.2 BellySisters har ret til uden forudgående tilladelse at placere billeder af produkter som resultat af tjenesterne på sit website og sociale mediekanaler.
17.3 Det er udtrykkeligt forbudt for kunden at gengive, offentliggøre eller udnytte produkterne, samt andre genstande, hvor BellySisters' intellektuelle ejendomsretlige rettigheder hviler, herunder men ikke begrænset til computerprogrammer, systemdesign, metoder, råd, (model) kontrakter og andre intellektuelle produkter af BellySisters, alt i den bredeste forstand af ordet, med eller uden indblanding af tredjeparter.
17.4 BellySisters giver aldrig den digitale scanning, der er lavet i forbindelse med tjenesterne, ved levering af produkterne.

18. Anvendelig ret og domstolsvalg
18.1 De retlige forhold mellem BellySisters og kunden reguleres udelukkende af dansk ret.
18.2 Alle tvister, der måtte opstå mellem BellySisters og Køber som følge af eller i forbindelse med (gennemførelsen af) en mellem BellySisters og Køber indgået aftale, samt i forbindelse med disse almindelige salgsbetingelser, skal fremsættes for den kompetente dommer ved Københavns Byret beliggende, medmindre andet er fastsat af en tvangsmæssig lovbestemmelse.

Vilkår og betingelser